Lublin, 28 sierpnia 2012 r.

Nr 725/Gł/2012

 

Dekret

zarządzający wybory do parafialnych rad duszpasterskich

 

Prawo Kościoła przewiduje, że biskup diecezjalny według swego uznania i po zasięgnięciu opinii rady kapłańskiej może ustanowić duszpasterską radę parafialną. Jej podstawowym celem jest zapewniać w sposób instytucjonalny współpracę wiernych w rozwoju działalności duszpasterskiej właściwej prezbiterom. Jest to organ konsultacyjny ustanowiony w tym celu, aby wierni świeccy, wyrażając swoją odpowiedzialność wynikającą z chrztu, mogli wspomagać przewodniczącego radzie proboszcza, zgłaszając sugestie w dziedzinie duszpasterskiej. Świeccy winni nabierać coraz głębszego przekonania o tym, jak bardzo istotne jest apostolskie zaangażowanie na terenie własnej parafii, gdyż w aktualnych warunkach mogą i powinni czynić bardzo wiele dla rozwoju autentycznej, kościelnej jedności we własnych parafiach oraz dla rozbudzania misyjnego zapału w stosunku do niewierzących, jak i tych, którzy zachowując wiarę porzucają lub zaniedbują praktykę chrześcijańskiego życia. Ponadto wszyscy wierni mają prawo, a nawet niekiedy także obowiązek wypowiadania swej opinii w sprawach dotyczących dobra Kościoła. Odbywa się to m.in. dzięki ustanowionym w tym celu instytucjom, wśród których rada duszpasterska jest bardzo użyteczną pomocą wysuwając propozycje i sugestie dotyczące inicjatyw misyjnych, katechetycznych i apostolskich w odniesieniu do rozwijania formacji doktrynalnej i życia sakramentalnego wiernych, wspomagania działalności duszpasterskiej kapłanów w różnych środowiskach społecznych, a także co do sposobu coraz lepszego uwrażliwiania opinii publicznej oraz organizacji pracy charytatywnej.

W tradycji Diecezji Lubelskiej biskupi niezmiennie wyrażali troskę o tę formę współpracy i współodpowiedzialności duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Świadczą o tym uchwały synodów diecezjalnych z roku 1928 przeprowadzonego przez biskupa Mariana Leona Fulmana i z roku 1985 przeprowadzonego przez arcybiskupa Bolesława Pylaka, zarządzenia biskupów diecezjalnych: Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, biskupa Piotra Kałwy i arcybiskupa Józefa Życińskiego.

W związku z upływającą pięcioletnią kadencją parafialnych rad duszpasterskich dziękuję wszystkim, którzy w ostatnim czasie byli ich członkami i w ten sposób utożsamiali się z misją Kościoła we współczesnym świecie.

Jednocześnie zarządzam wybory do tychże rad, na podstawie statutu i regulaminu wyborów, na niedzielę 21 października 2012 r.

 

W związku z powyższym ustalam następujący kalendarz wyborczy:

16 września – podanie do wiadomości wiernych w ogłoszeniach duszpasterskich treści niniejszego dekretu oraz zasad zgłaszania kandydatur

7 października – ostateczny termin składania kandydatur do proboszcza (rektora)

14 października (niedziela) – ogłoszenie listy kandydatów i poinformowanie wiernych o sposobie i miejscu głosowania

21 października (niedziela) – głosowanie

28 października (niedziela) – ogłoszenie wyników wyborów

12 listopada (poniedziałek) – ostatni dzień składania odwołań w Kurii Metropolitalnej

2 grudnia (I niedziela adwentu) – zaprzysiężenie rad parafialnych

17 grudnia – termin przekazania list członków rad do kancelarii Kurii Metropolitalnej i do księży dziekanów

 

Na wszystkie działania, które są świadectwem współodpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, który jest naszym domem, Duszpasterzom i Wiernym Świeckim z serca błogosławię.

 

+ Stanisław Budzik

Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. Wojciech Pęcherzewski

Kanclerz